Ionios New Agency
Σύγχρονη στρατηγική ανάπτυξης
με επιχειρηματικές αρχές

Υπηρεσίες & Προγράμματα για Επιχειρήσεις

Για εμάς η επιχείρηση είναι μια μηχανή που παράγει χρήμα και πλούτο. Ένας ζωντανός οργανισμός με δυναμική, με υπαλλήλους, με προμηθευτές και με υποχρεώσεις.

Σχεδιάζοντας με ιδιαίτερα λεπτό χειρισμό και οικονομική μελέτη, ώστε να εξουδετερώσουμε το χειρότερο σενάριο, αλλά και να προβλέψουμε όλους τους κινδύνους που ελλοχεύουν και απειλούν την επιχείρηση.

Ασφάλιση Επαγγελματικού Ταξιδιού

Τα επαγγελματικά ταξίδια στελεχών, συνεργατών και υπαλλήλων μιας επιχείρησης αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων. Υπάρχουν και τα ομαδικά ασφαλιστήρια για τα στελέχη μιας επιχείρησης που καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας μικρής, μεσαίας και μεγάλης επιχείρησης.

Ομαδικά Προγράμματα

Ομαδικά προγράμματα προσωπικών ατυχημάτων εργαζομένων

Ασφαλίζοντας με προσωπικό ατύχημα τους εργαζομένους της μία επιχείρηση ενισχύει την Πιστότητα τους και διαφοροποιεί την επιχείρηση απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η IONIOS New Agency σε συνδυασμό με τις ασφαλιστικές εταιρείες που προσφέρουν και έχουν τεχνογνωσία στην ομαδική ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων, προσφέρει λύσεις για επιχειρήσεις που εκτίθενται σε τέτοιους κινδύνους. 

Ομαδικά προγράμματα υγείας επιχειρήσεων

Η παραγωγικότητα μιας επιχείρησης βασίζεται στην υγεία των εργαζομένων της και στις συνθήκες εργασίας σήμερα που οι βαθμοί της δουλειάς και ανταγωνισμός είναι πιο έντονη από ποτέ.

Στην Ionios New Agency διαθέτουμε τις λύσεις εκείνες λόγω της μεγάλης εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια. Διαθέτουμε ομαδικά προγράμματα από 5 και πάνω και διαμορφωμένα προγράμματα στα μέτρα του πελάτη.

Ομαδικά συνταξιοδοτικά

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα των επιχειρήσεων αποτελούν πόλο έλξης για πολλά στελέχη καθώς είναι εργαλείο μεταγραφής πολλών στελεχών στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

Ας μην ξεχνάμε ότι η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την εποχή μας προκαλεί έντονη ανησυχία και αυξημένη πίεση στους εργαζόμενους οι οποίοι αποζητούν να εξασφαλίσουν το μέλλον και την οικογένειά τους.

Στην Ionios New Agency η φιλοσοφία συνάδει με τις σύγχρονες επιχειρήσεις και προετοιμαζόμαστε για το μέλλον τους έτσι ώστε να τους προσφέρουμε έξυπνες λύσεις για να έχουν ικανοποιημένους τους εργαζόμενους τους.

Αστική Ευθύνη

  • Η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης προσφέρει κάλυψη για υλικές ζημιές, σωματική βλάβη ή και θάνατο που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους κατά τη λειτουργία της επιχείρησης στις εγκαταστάσεις της ή κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
  • Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος αφορά ολικές ζημιές, σωματική βλάβη ή θάνατο που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από την παραγωγή και διάθεση ελαττωματικού προϊόντος.
  • Η ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη καλύπτει την ευθύνη που έχετε ως εργοδότης έναντι του τεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρησή σας για τυχόν ατυχήματα που μπορεί να υποστούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
  • Η αστική ευθύνη έργου προσφέρει κάλυψη έναντι σωματικής βλάβης θανάτου και υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών από την εταιρεία σας.

Μεταφορές

Ένα μεγάλο κομμάτι της Ασφαλιστικής βιομηχανίας ασχολείται με την ασφάλιση των προϊόντων και αγαθών που διακινούνται καθημερινά σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα προσφέρεται η ασφάλιση των εμπορευμάτων ανεξάρτητα από την κατηγορία του τα οποία διακινούνται με οποιοδήποτε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις εισαγωγών-εξαγωγών και εσωτερικής διακίνησης. Επίσης καλύπτεται Η αστική ευθύνη μεταφορέα καθώς και η αστική ευθύνη διαμεταφορέα.

Ασφάλιση Περιουσίας Επιχείρησης

Είναι η ανάγκη προστασίας των περιουσιακών στοιχείων Αλλά και της λειτουργίας της επιχείρησης από παράγοντες εσωτερικούς η εξωτερικούς που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία αλλά και να συντελέσουν στην διακοπή της λειτουργίας της με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων.

Προϊόντα:

  • ασφάλεια κατά παντός κινδύνου 
  • ασφάλεια κατονομαζόμενου κινδύνου 
  • ασφάλεια τρομοκρατικών ενεργειών 
  • ασφάλεια μηχανικών βλαβών 
  • ασφάλεια κατά παντός κινδύνου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Ασφάλιση Στόλου Αυτοκινήτων

Δραστηριοποιούμαστε και ασφαλίζουμε όλους τους στόλους αυτοκινήτων των επιχειρήσεων καθώς και λεωφορεία τουριστικά ή σχολικά.

Χρηματικές Απώλειες

Είναι πλέον επιτακτική και αδήριτη ανάγκη στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε και που εργαζόμαστε να προστατεύσουμε με την ασφάλιση των χρηματικών απωλειών και να διασφαλίσουμε τις απώλειες που θα προξενηθούν σε μία επιχείρηση από τέτοιες ενέργειες.

Cyber Edge

Η συγκεκριμένη ασφάλιση παρέχει προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων. Η διαρροή και η απώλεια δεδομένων μπορεί να έχουν σαν συνέπεια οικονομικές απώλειες καθώς και την διακινδύνευση της εταιρικής φήμης της εταιρείας. 

DNO

Είναι ένα πολύ ασφαλιστήριο που προσφέρει προστασία στις επιχειρήσεις και στα στελέχη της παρέχοντας κάλυψη της ευθύνης Διοίκησης Επιχειρήσεων και χρηματικών απωλειών.

Ασφάλεια Απαγωγής & Λύτρων

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά αλλάζει καθημερινά σε θέμα ασφάλειας με τις απαγωγές, την απαίτηση λύτρων και τους εκβιασμούς να κάνουν την εμφάνισή τους ολοένα και πιο συχνά σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Ασφάλεια απώλειας χρημάτων & εμπιστοσύνης υπαλλήλων

Μία άλλη διάσταση παίρνει τα τελευταία χρόνια η έξαρση του οικονομικού εγκλήματος σε περιστατικά όπως ένοπλες ληστείες και διαρρήξεις που έχουν αυξηθεί τόσο σε συχνότητα, όσο και σε ένταση. κοστίζοντας στις επιχειρήσεις οικονομικά, καθώς και στην οργάνωση τους. 

Ασφάλιση ευθύνης εργατικής πρακτικής

Είναι οι απαιτήσεις που απορρέουν από  λανθασμένη εργατική πρακτική και που έχουν πολλαπλασιαστεί στην Ελλάδα στον πρόσφατο χρόνο. Καλύπτει την εταιρεία από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, διακρίσεις μεταξύ των υπαλλήλων, άδικη απόλυση, καθώς και σεξουαλική παρενόχληση

Ηλιακά Πάνελ

Η ασφάλιση φωτοβολταϊκών Συστημάτων είναι η κατά παντός προστασία του φωτοβολταϊκού Πάρκου από πιθανούς κινδύνους που την απειλούν. 

Η IONIOS New Agency, σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέρει πολλά προγράμματα και είναι δίπλα πάντοτε στην πράσινη επιχειρηματικότητα διαθέτοντας ασφαλιστική τεχνογνωσία και εμπειρία 

Προσφέρονται καλύψεις κατά την κατασκευή, τοποθέτηση, συναρμολόγηση, συντήρηση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου .

CALL ME BACKΣυμπληρώστε τα στοιχεία της παρακάτω φόρμας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.