ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

info@ioniosna.gr

211 1047200

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις του Ν.4624/2019), η εταιρεία ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. 998641893, ΔOY ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αρ. ΓΕΜΗ 069393203000 και έδρα το Μαρούσι συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για την εξυπηρέτηση των σκοπών, όπως ορίζονται κατωτέρω.

Σκοποί Επεξεργασίας : Ο κύριος σκοπός της επεξεργασίας είναι η σύναψη και διατήρηση της ασφαλιστικής σύμβασης και η διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων που αναλαμβάνει η ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. δυνάμει αυτής. Ειδικότερα αφορούν: α. στην εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της σύναψης της αιτούμενης από εμένα ασφαλιστικής σύμβασης, του καθορισμού των γενικών και ειδικών όρων αυτής καθώς και του ανάλογου ασφαλίστρου β. στη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή και της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος) γ. στη συμμόρφωση της ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και στην αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης  δ. στην έρευνα που δύναται η ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. να πραγματοποιήσει σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισής μου. ε. την επικοινωνία μας μαζί σας και την εξυπηρέτηση σας κατόπιν δικού σας αιτήματος για επικοινωνία με την εταιρεία μας ή κατόπιν παραπόνου αιτίασης σας στα πλαίσια των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Πηγή πληροφόρησης : H ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. συλλέγει προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση ασφάλισής μου, στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα και δικαιολογητικά και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα τα οποία ο ίδιος έχω γνωστοποιήσει ή θα γνωστοποιήσω στο μέλλον, είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό, μέσω των υπαλλήλων της, των συνεργαζόμενων μαζί της ασφαλιστικών διαμεσολαβητών , εταιριών διαμεσολάβησης και συνεργατών ή άλλου από εμένα εξουσιοδοτημένου προσώπου ή μέσω της ιστοσελίδας της. Επίσης, η ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. ζητά και συλλέγει, για την εκπλήρωση αποκλειστικά των σκοπών που ορίζονται στους σκοπούς επεξεργασίας, δεδομένα μου από τρίτα, συνεργαζόμενα ή μη με αυτόν μέρη, όπως ενδεικτικά πραγματογνώμονες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές , ασφαλιστικές εταιρίες και Δημόσιες Αρχές.

Είδη δεδομένων προς επεξεργασία : Η επεξεργασία δεδομένων μου από την ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: α. Δεδομένα Ταυτοποίησης π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ β. Δεδομένα Επικοινωνίας π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/ φαξ γ. Δεδομένα Πληρωμής π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές/ πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες δ. Δεδομένα Ασφάλισης- Δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (π.χ. σε σχέση με την οικονομική/περιουσιακή κατάσταση, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά (driving history), περιστατικά τροχαίου ατυχήματος, δεδομένα εργασιακά/επαγγελματικής δραστηριότητας , δεδομένα υγείας κλπ.) ε. Δεδομένα Διακανονισμού- Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων που δηλώνονται, τα οποία δύνανται να εμπεριέχονται στην αίτηση ασφάλισης, δήλωση ζημίας, αίτηση αποζημίωσης και σε συνοδευτικά αυτών έγγραφα/δικαιολογητικά.

Αποδέκτες : Δεδομένα μου μπορεί να διαβιβαστούν: α. Σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος  β. Στα κεντρικά γραφεία του ομίλου της ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. και σε συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες για στατιστικούς λόγους γ. σε δημόσιες / δικαστικές αρχές, εντός ή εκτός Ε.Ε. δ. στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ε. σε συνεργαζόμενους με την εταιρία παρόχους υπηρεσιών, εντός και εκτός Ε.Ε., στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες κλπ.

Χρόνος επεξεργασίας : H ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται δεδομένα μου για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων : Ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή μου, καθώς και για τις συνέπειες της τυχόν ανάκλησης. Εάν η ανάκληση της συγκατάθεσης γίνει κατά το προ συμβατικό στάδιο, τότε η ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη της σύμβασης. Επιπλέον, ενημερώθηκα για τα παρακάτω δικαιώματά μου, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε.679/2016) καθώς και στις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις του Ν.4624/2019. Συγκεκριμένα: Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε., δικαιούμαι να ζητήσω τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που με αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μου, δικαιούμαι να ζητώ τη διαγραφή δεδομένων μου από τα αρχεία της ΙΟNIOS NEW AGENCY Α.Ε. εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί, δικαιούμαι να ζητώ τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων μου σε περίπτωση που αμφισβητώ την ακρίβειά τους και τέλος δικαιούμαι να λαμβάνω τα δεδομένα που έχω ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Τυχόν αίτημα σας προς εξάσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω  δικαιωμάτων σας θα πρέπει να είναι έγγραφο και υπογεγραμμένο. Εντός 30 ημερών θα ικανοποιηθεί ή θα λάβετε απάντηση για την σύννομη αιτία για την οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας μας στο  e-mail dpo@ioniosna.gr και στο τηλ. 2164004132. Επίσης υπάρχει πάντα η δυνατότητα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr .

 

Επεξεργασία των δεδομένων και για σκοπούς marketing : Εφόσον δώσετε, ξεχωριστά, τη ρητή συγκατάθεσή σας, επιθυμούμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας  για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing, ή αποστολής εταιρικών ειδήσεων/newsletter, ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της εταιρίας μας  ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους μας ή των συνδεδεμένων εταιρειών μας. Για την επίτευξη του αυτού του σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό μας. Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην παρούσα επεξεργασία για την οποία μπορείτε ξεχωριστά να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, εγγράφως, χωρίς οποιαδήποτε επίπτωση στην ασφαλιστική σας σύμβαση / αίτημά σας.