ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

info@ioniosna.gr

211 1047200

Πρόσκληση των μετόχων

Πρόσκληση των μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «IONIOS NEW AGENCY Α.Ε» Δυνάμει της από 30.06.2020 απόφασης του Δ.Σ. αυτής σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 69393203000
ΑΡΜΑΕ: 61644/1ΑΤ/Β/06/0254
Α.Φ.Μ. : 998641893

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 30-06-2020 και σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοί της σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.28 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 32.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για το θέμα Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε :

Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.28 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018, αρ. 130 παρ. 2 εδ. γ’.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευτεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Τα Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων - Ισολογισμού της 31-12-2019 μετά του Λογαριασμού των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2019, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, του Προσαρτήματος, και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, από κάθε ευθύνη, για την εταιρική χρήση 2019.

Εκλογή ή μη ελεγκτών για τη νέα χρήση.

Έγκριση Εναρμόνισης Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Παροχή εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 1, 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε Μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Πριν από την Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και εκπροσώπησης.

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ